Gói MAX

70.000đ

Soạn: MAX gửi 6058

Miễn phí: 600Mb

Gói MAX100

100.000đ

Soạn: MAX100 gửi 6058

Miễn phí: 1,2GB

Gói BIG70

70.000đ

Soạn: BIG70 gửi 6058

Miễn phí: 1.6GB

Gói BIG100

100.000đ

Soạn: BIG100 gửi 6058

Miễn phí: 5,5GB

Gói BIG200

200.000đ

Soạn: BIG200 gửi 6058

Miễn phí: 10GB

Gói M10

10.000đ

Soạn: M10 gửi 6058

Miễn phí: 50MB

Gói M25

25.000đ

Soạn: M25 gửi 6058

Miễn phí: 150MB

Gói M50

50.000đ

Soạn: M50 gửi 6058

Miễn phí: 450MB